HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE

 a Jánossomorjai Aranykapu Óvodába a következő időpontokban történik:

2021. április 20-án (kedden) 08.00 – 15.00 óráig,
2021. április 21-én (szerdán) 08.00 – 13.00 óráig.

Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Beíratás helye:
Jánossomorja, Óvoda u. 13.
Újrónafő, Petőfi Sándor u. 12.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A szülő 2021. május 25-ig írásbeli kérelmet nyújthat be a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalához, melyben kérheti a gyermek óvodakötelezettség alóli mentesítését, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti. A felmentést engedélyező szerv a gyermeket felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A napi négy órában óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2021. április 28.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére, nevelésükre az alapító okiratuk szerint valamennyi óvoda jogosult.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

A jelentkezés módja

a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat alapján/

  • A fent jelzett napokon és időintervallumokon belül elektronikusan, az óvoda e-mail címére eljuttatott (aranykapu@janossomorja.hu ) kitöltött jelentkezési lappal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására telefonon megbeszélt időpontban kerül sor).
  • A fent jelzett napokon és időintervallumokon belül postai úton vagy a postaládába helyezett kitöltött jelentkezési lappal (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására telefonon megbeszélt időpontban kerül sor).
  • A fent jelzett napokon és időintervallumokon belül személyesen az óvodában, a járványügyi szempontok figyelembevételével (ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat a helyszínen be kell mutatni) Cím: Jánossomorja Óvoda u. 13. és Újrónafő, Petőfi S. u. 12.

 

A jelentkezési lap elérési módja:

Óvodai jelentkezési lap Jánossomorja

 Óvodai jelentkezési lap Újrónafő

 Óvodai előjegyzési lap

 

 A jelentkezéshez szükséges iratok

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (személyi igazolvány és lakcímkártya).
  • a gyermek TAJ kártyája.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2021. április 28.) követő 30. nap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társuláshoz címezve, az intézményvezetőnek.

Fellebbezési kérelem esetén fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Jánossomorja, 2021. március 20.

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás