Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testület a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet
intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. október 1-2025. szeptember 30.-ig
szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért, ellátja a kötelezettségvállalási, utalványozási feladatokat, biztosítja az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, képviseli az intézményt a hatóságok, bíróságok, hivatalok, harmadik személyek és külső szervek előtt, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai működésének valamennyi területét, gyakorolja a munkáltatói jogokat, ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat, kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel, támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját, folyamatos kapcsolatot tart az intézmény fenntartójával.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Műszaki vagy gazdasági felsőfokú képesítés,
• Vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• képesítést igazoló okiratok másolata
• szakmai önéletrajz
• nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájárul és az
eljárásban résztvevők beletekinthetnek.
• helyzetelemzésre épülő, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó
program
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt
ülés keretében tárgyalja-e a pályázatot

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 4.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselőtestület címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság utca
39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/3935-1/2020 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
• Személyesen: , Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. I. emelet Titkárság.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 30.