Jánossomorja Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kék Bagoly Bölcsőde
bölcsődevezető
(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Óvári út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és azzal egységes szerkezetet alkotó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért. Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. pont B) alpontjában meghatározottak szerint,
• a gyermekvédelem, szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakirányú intézményben szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai önéletrajza
• Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő,
fejlesztési elképzeléseket is részletező program
• Iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorja Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság
utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/4903-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.
• Elektronikus úton Lőrincz György részére a polgarmester@janossomorja.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: , Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.