Árverési hirdetmény – Jánossomorja 6/2 hrsz.

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY – 6-2 hrsz. nyílt árverés_

 

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: T.) alapján nyílt árverésen hirdeti meg a következő ingatlant:

 

Ingatlan adatai:      Jánossomorja, 6/2 helyrajzi szám, 2015 m2

Az ingatlan Jánossomorján, a Mosonszentpéteri városrész északi részén, a 86-os számú főútvonalhoz közel, a Bajcsy-Zsilinszky utca családi házas ingatlanai mögötti területen fekszik. A telek közvetlenül a Bajcsy-Zsilinszky utcáról nyíló aszfaltos út mellett helyezkedik el. A teleken sem épület, sem egyéb építmény nem áll. A 6/2 helyrajzi szám a korábbi 6 helyrajzi szám felosztásából keletkezett négy telek egyike.

 

Az ingatlan közművesítése:

A telektömbhöz az Önkormányzat az áram és gáz csatlakozási lehetőséget kiépíttette, a víz és szennyvíz csatlakozási lehetőség kivitelezése folyamatban van. Áram vételezési lehetőség a 0156 hrsz-ú közterületen, a 6/4 hrsz-ú ingatlan sarkánál megépített trafó melletti elosztó szekrényből biztosítható a telekhatártól kb. 50 méterre. A telekhez az Önkormányzat 3×100 A teljesítményt biztosít. Gáz vételezési lehetőség az ingatlan előtt, a 0156 hrsz-ú közterületen megépített gerincvezetékről biztosítható. Az Önkormányzat a víz és szennyvíz csatlakozási lehetőség kiépítése érdekében a kivitelezővel a szerződést megkötötte. A szerződés alapján az ingatlan telekhatáránál a víz vételezési lehetőség 2022. január 10-vel, a szennyvíz csatlakozási lehetőség 2022. május 31-vel lesz biztosított.

A Helyi Építési Szabályzat alapján az ingatlan LKE 1 jelű, kertvárosias lakó építési övezetbe tartozik, mely laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

 

Főbb szabályozási paraméterek:

Beépítési mód:                                                     szabadonálló

Beépítettség megengedett mértéke:                     30 %

Legnagyobb épület magasság:                            7,5 m

Zöldfelület legkisebb mértéke:                            50 %

 

A beépítés pontos feltételeiről, valamint a közművekre való csatlakozás feltételeiről az ajánlat megtétele előtt a licitálónak kell tájékozódnia.

 

Kikiáltási ár összesen: 28.535.000 Ft

Bánatpénz: a kikiáltási ár 10%-a, azaz 2.853.500 Ft

A bánatpénzt Jánossomorja Város Önkormányzata 11737076-15366942 bankszámlaszámlájára kell befizetni. Az árverésen való részvétel feltétele, hogy a bánatpénz összege Jánossomorja Város Önkormányzata bankszámlaszámára az árverés időpontjáig beérkezzen.

 

A hirdetmény közzétételének ideje: 2021. október 4.

Ingatlan megtekintésének időpontja: bármikor

Jelentkezési határidő: 2021. november 2. 16 óra

Árverés időpontja: 2021. november 5. (péntek) 10 óra

Árverés helyszíne: Jánossomorja Város Önkormányzata székhelyén (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.)

Az árverésre jelentkezni Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.) ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a R. 4. sz. melléklet kitöltésével, valamint a R-ben foglalt feltételek igazolásával lehet.

 

Az árverési eljárásban azon természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok vehetnek részt, akik/amelyek

a) jelen rendelet  melléklete szerinti jelentkezési lapot határidőben nyújtották be,

b) nincs az önkormányzat felé adó-és egyéb tartozásuk, és az erről szóló igazolásokat a jelentkezési lappal együtt megküldik, valamint

c) ha az ajánlati biztosíték befizetését (továbbiakban: bánatpénz) legkésőbb az árverés megkezdéséig igazolja.

 

Az árverés részletes szabályait és menetét az R. tartalmazza.

A R. megtalálható a https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/504084 oldalon.

A dokumentáció, jelentkezési lap, és az árverés nyelve magyar.

Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes ajánlathoz képest a legmagasabb összegű – de az aktuális kikiáltási árat elérő vagy meghaladó – érvényes ajánlatot teszi.

 

Adásvételi szerződést az árverés napjától számított 15 munkanapon belül kell megkötni az árverés nyertes személlyel, szervezettel. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötéséhez szükséges adatait a pályázat Kiírójának megadni, az árverésen vállalt feltételek szerinti szerződést megkötni.

 

A nyertes ajánlattevő köteles az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül az általa megjelölt licitösszeg és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét az adásvételi szerződésben meghatározott bankszámlára befizetni.

 

Az árverés nyertese tudomásul veszi, hogy

  • a T. 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az átlátható szerv kritériumait a T. 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
  • a T. 14. §-a alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy

  • nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő ajánlattevővel kössön szerződést,
  • a R-ben szabályozott feltételek bekövetkezése esetén az árverési hirdetményt visszavonja.

Az árveréssel kapcsolatos további információért Bella Sándor (+ 36 96 565 244) szolgál további felvilágosítással.

 

Jánossomorja, 2021. október 4.

           

Lőrincz György s.k.

Jánossomorja Város Polgármestere

Álláshirdetés – bölcsődevezető

Jánossomorja Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kék Bagoly Bölcsőde
bölcsődevezető
(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Óvári út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és azzal egységes szerkezetet alkotó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért. Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. pont B) alpontjában meghatározottak szerint,
• a gyermekvédelem, szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakirányú intézményben szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai önéletrajza
• Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő,
fejlesztési elképzeléseket is részletező program
• Iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorja Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság
utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/4903-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.
• Elektronikus úton Lőrincz György részére a polgarmester@janossomorja.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: , Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

Rendezvénynaptár 2021

Megjelent a város 2021-es Rendezvénynaptára, benne a város és a civil szervezetek tervezett jánossomorjai programjaival:

Online rendezvénynaptár 2021

A művelődési házban nyomtatott formában is elkérhető

A műsorváltoztatást jogát a rendezvények szervezői fenntartják – különös tekintettel a járványhelyzetre!
Kísérje figyelemmel a város honlapján!