Álláshirdetés – bölcsődevezető

Jánossomorja Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Kék Bagoly Bölcsőde
bölcsődevezető
(magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Óvári út 4.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény egyszemélyi felelős vezetőjeként biztosítja az intézmény rendeltetésszerű működését, ellátja az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítását, különös tekintettel a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és azzal egységes szerkezetet alkotó az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Felelős az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért. Gyakorolja az intézményben foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat. Képviseli az intézményt a fenntartó önkormányzat, valamint az egyéb szakmai irányító szervezetek előtt.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. rész I. Alapellátások 2. pont B) alpontjában meghatározottak szerint,
• a gyermekvédelem, szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Szakirányú intézményben szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai önéletrajza
• Az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő,
fejlesztési elképzeléseket is részletező program
• Iskola végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorja Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság
utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/4903-1/2021 , valamint a beosztás megnevezését: bölcsődevezető.
• Elektronikus úton Lőrincz György részére a polgarmester@janossomorja.hu e-mail címen keresztül
• Személyesen: , Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

Újra nyit az uszoda

Szeptember 13-a, hétfőtől újra megnyit a jánossomorjai városi tanuszoda, amely hétköznaponként 17 és 21 óra között, szombatonként 14 és 18 óra között várja a sportolni vágyókat!

Útépítés a Széchenyi utcában

TÁJÉKOZTATÁS ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁKRÓL

Tájékoztatjuk az Széchenyi utca lakosait, környékének lakóit, valamint a város lakosságát, hogy az önkormányzat megbízásából a Széchenyi utcában megkezdődik a szilárd burkolatú út kiépítése.

A munkavégzés várható időtartama: 2021. augusztus 30 – 2021. szeptember 30.

A munkavégzés során bizonyos időszakokban a közlekedés korlátozására is szükség lesz.

Kérjük, hogy az útépítés időtartama alatt fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Az útépítéssel járó kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

 

Jánossomorja, 2021. augusztus 30.

 

Jánossomorjai Városüzemeltető és Ellátó Szervezet

Változó szelektív hulladékgyűjtés

VÁLTOZÓ SZELEKTÍV GYŰJTÉS: AZ EDDIGI KETTŐ HELYETT EGY NAP ALATT, A BARNA KUKÁKAT MINDEN HÓNAP MÁSODIK, A KÉK KUKÁKAT MINDEN HÓNAP UTOLSÓ HÉTFŐJÉN GYŰJTIK JÁNOSSOMORJÁN!

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. megnövekedett térségi feladatai miatt járatátszervezést hajtott végre területén. Ezzel a jánossomorjai lakók számára egyszerűsödik a szelektív barna és kék gyűjtőedények elszállítási rendje!

Az alábbiak szerint változnak a kék, szelektív gyűjtő és a barna, zöldhulladék-gyűjtő kukák gyűjtési időpontjai Jánossomorján, (beleértve Hanságliget városrészt is):

Az eddig két napra bontott elszállítás megszűnik. Ezentúl JÁNOSSOMORJÁN EGY NAP ALATT VÉGZIK EL a kék és a barna kukák ürítését.

 – A barna kukákat minden hónap második hétfőjén üríti a szolgáltató Jánossomorján.

– A kék kukákat minden hónap utolsó hétfőjén üríti a szolgáltató Jánossomorján.

A gyűjtőedényeket továbbra is már előző este kérjük kihelyezni!

A következő gyűjtések pontos, aktuális tervezett idejéről a hulladéknaptárban ad tájékoztatást a szolgáltató!

 

Tervezett gyűjtési időpontok a III. negyedévben:

Kék gyűjtőedények:
július 26. (hétfő)
augusztus 30. (hétfő)
szeptember 27. (hétfő)

Barna gyűjtőedények:
augusztus 9. (hétfő)
szeptember 13. (hétfő)

 

Köszönettel:
Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.