Jánossomorja Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 14/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) alapján pályázatot hirdet szociális helyzet alapján történő bérleti jog elnyerésére, az alábbi ingatlanokra:

 

 Rákóczi u. 13/1

 Rákóczi u. 13/2

 Rákóczi u. 13/3

 Szabadság u. 37/3

 Szabadság u. 37/4

 Szabadság u. 49/1

 Szabadság u. 49/3

 Szabadság u. 50/3

 Dózsa Gy. u. 16/D

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 24-e 16 óra

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat az erre rendszeresített nyomtatványon (a Rendeletet 1. sz melléklet) írásban kell benyújtani a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.) zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban.

 Pályázati adatlap

 

A pályázat elbírálásának módja és szempontjai, az eredmény közlésének módja, időpontja:

Szociális helyzet alapján pályázatra és bérletre az jogosult, aki, (illetve vele együtt közös háztartásban élő hozzátartozója):
a) aki legalább 5 éve Jánossomorján lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
b) vagy aki legalább 5 éve munkaviszonnyal rendelkezik Jánossomorján, és
c) akinek az Önkormányzat felé vagy az Önkormányzattal kötött bérleti szerződéssel összefüggésben a közműszolgáltatók felé nincs tartozása, és
d) Jánossomorján vagy 50 km-es körzetében sem neki, sem a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának nincs beköltözhető lakástulajdona illetve haszonélvezeti joggal ilyen ingatlanon nem rendelkezik és akinek a 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentősebb vagyona sincs, továbbá a családban élők esetében az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, egyedülállónál pedig a háromszorosát nem haladja meg. A havi jövedelem számítása szempontjából az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

 

A Szociális-és Egészségügyi Bizottság a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és a szociális rászorultság alapján javaslatot fogalmaz meg a Képviselő-testület felé a bérlő személyére. A pályázók közül – az értékelő lap (a Rendelet 2. sz. melléklete) szerinti eredményeit figyelembe véve – a Képviselő-testület dönt.

A bérleti szerződést a döntés alapján kiválasztott bérlővel kell megkötni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérelmező szociális jellegű bérlakás bérbevételére nem jogosult, pályázatát érvénytelennek kell nyilvánítani és erről a pályázót 8 napon belül értesíteni kell.

A pályázókat a pályázat eredményéről vagy eredménytelenségéről írásban a döntést követően haladéktalanul értesíteni kell.
A pályázat eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a bérlő köteles a szerződést megkötni.

A pályázattal kapcsolatban részletes információ kérhető és pályázati adatlap személyesen átvehető a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban Dudás Józsefné ügyintézőnél (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., udvari rész 2. ajtó). illetve letölthető a város honlapjáról (www.janossomorja.hu)

Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatokat előre láthatólag a 2017. szeptember 20-ai-i képviselő-testületi ülésén bírálja el.

 

 

2017. augusztus 9.
Lőrincz György s.k.