Jánossomorja Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 14/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) alapján pályázatot hirdet szociális helyzet alapján történő bérleti jog elnyerésére az alábbi ingatlanokra:

 Dózsa Gy. u. 16/C

 Hanságliget, Boróka u. 19/1

 Rákóczi u. 61/1

 Szabadság u. 37/2

 Szabadság u. 37/5

 Szabadság u. 50/1

 Szabadság u. 50/3

 Szabadság u. 50/4

 Szent István u. 11/2

 Szent István u. 11.

 Szent István u. 35.

 Tarcsai u. 1.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január  22-e 16 óra.

 

A pályázat benyújtásának  módja: a pályázatokat az erre rendszeresített nyomtatványon (a Rendeletet 1.  sz melléklet) írásban kell benyújtani a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.) zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban.

 Pályázati adatlap

 

A pályázat elbírálásának módja és szempontjai, az eredmény közlésének módja, időpontja:

Szociális helyzet alapján pályázatra és bérletre az jogosult, aki, (illetve vele együtt közös háztartásban élő hozzátartozója):

a) aki legalább 5 éve Jánossomorján lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) vagy aki legalább 5 éve munkaviszonnyal rendelkezik Jánossomorján, és

c) akinek az Önkormányzat felé vagy az Önkormányzattal kötött bérleti szerződéssel összefüggésben a közműszolgáltatók felé nincs tartozása, és

d) Jánossomorján vagy 50 km-es körzetében sem neki, sem a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának nincs beköltözhető lakástulajdona illetve haszonélvezeti joggal ilyen ingatlanon nem rendelkezik

 

és akinek a 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentősebb vagyona sincs, továbbá a családban élők esetében az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, egyedülállónál pedig a háromszorosát nem haladja meg. A havi jövedelem számítása szempontjából az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

 

A Szociális-és Egészségügyi Bizottság a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és a szociális rászorultság alapján javaslatot fogalmaz meg a Képviselő-testület felé a bérlő személyére. A pályázók közül – az értékelő lap (a Rendelet 2. sz. melléklete) szerinti eredményeit figyelembe véve – a Képviselő-testület dönt.

 

A bérleti szerződést a döntés alapján kiválasztott bérlővel kell megkötni.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérelmező szociális jellegű bérlakás bérbevételére nem jogosult, pályázatát érvénytelennek kell nyilvánítani és erről a pályázót 8 napon belül értesíteni kell.

 

A pályázókat a pályázat eredményéről vagy eredménytelenségéről írásban a döntést követően haladéktalanul értesíteni kell.

A pályázat eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a bérlő köteles a szerződést megkötni.

 

A pályázattal kapcsolatban részletes információ kérhető és pályázati adatlap személyesen átvehető a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban Dudás Józsefné ügyintézőnél (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39., udvari rész 2. ajtó), illetve letölthető a város honlapjáról (www.janossomorja.hu)

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatokat a soronkövetkező   képviselő-testületi ülésen (2018. február) bírálja el.

 

  1. január 8.

 

Lőrincz György s.k.